RT6004 - Mic Resin Trophy (GRD / SBL)

RT6004 - Mic Resin Trophy (GRD / SBL)
RM 84.00

RT6004 - Mic Resin Trophy (GRD / SBL) (Resin Material) . FREE PRINTING !

RT6004(A) - Mic Resin Trophy (SBL) - 335mm * 120mm * 120mm ( RM 96.00 )
RT6004(A) - Mic Resin Trophy (GRD) - 335mm * 120mm * 120mm ( RM 96.00 )
RT6004(B) - Mic Resin Trophy (SBL) - 300mm * 100mm * 100mm ( RM 90.00 )
RT6004(B) - Mic Resin Trophy (GRD) - 300mm * 100mm * 100mm ( RM 90.00 )
RT6004(C) - Mic Resin Trophy (SBL) - 280mm * 90mm * 90mm ( RM 84.00 )
RT6004(C) - Mic Resin Trophy (GRD) - 280mm * 90mm * 90mm ( RM 84.00 )